sábado, 23 de julio de 2011

La Generalitat inicia la modificació de la Llei de Centres de Culte pels “problemes” que ha generat la seva aplicació

catalunyareligio.cat
(Jordi Llisterri - CR) El Govern de la Generalitat de Catalunya ha iniciat els tràmits per a modificar la Llei de Centres de Culte aprovada fa dos anys. La proposta del Govern argumenta que “l’aplicació d’algunes de les disposicions de la Llei ha generat problemes de diversa naturalesa que fan necessària la seva modificació”. Entre aquest sentit, cita el “respecte al principi d’autonomia local”, la necessitat de “prendre en consideració el grau d’implantació i d’arrelament de cadascuna de les esglésies, confessions i comunitats religioses al nostre país”, i alguns aclariments sobre les condicions materials i tècniques que exigeix la normativa als centres de culte. Ara s’ha obert el termini per a presentar al·legacions a la proposta del Govern.

En el projecte que s’ha d’aprovar al Parlament deixa de ser obligatori que els plans urbanístics municipals hagin de preveure sòl per a usos de caràcter religiós “en el cas que els municipis no hagin detectat la necessitat d’implantar nous centres de culte en el seu territori”. Alhora, també s’elimina l’obligació d’adequar el planejament urbanístic en termini de 10 anys “atès que no es considera convenient imposar als ajuntaments una revisió forçosa del seu planejament quan no hi hagi una demanda o necessitat social prèvia”
D’altra banda, com ja havia avançat el Govern, es proposa que la llei expliciti “el grau d’implantació i d’arrelament de cadascuna de les esglésies, confessions i comunitats religioses” com a criteri per a facilitar “les cessions i autoritzacions d’ús d’equipaments i espais públics, d’ús privatiu del domini públic, d’ocupació temporal de la via pública o d’ús de béns patrimonials per dur a terme activitats esporàdiques de caràcter religiós”.
La nova proposta de text s'afegeix que el compliment del requisits normatius que han de complir els temples, també han de “respectar les característiques arquitectòniques, culturals, de tradició, històriques i els elements artístics dels centres de culte ja existents”. Això afecta a les referències a les condicions tècniques i materials mínimes de seguretat, salubritat, accessibilitat, protecció acústica, aforament, evacuació del reglament que desplega el reglament de la Llei.
Finalment, “amb la voluntat de no perjudicar les entitats religioses que ja estan duent a terme la seva activitat amb normalitat” s’amplia de cinc a deu anys el termini que tenen els centres ja existents que no estan inclosos en l'Inventari del Patrimoni Cultural Català per complir les condicions bàsiques de seguretat que estableixi el reglament
Si s’aprova aquesta reforma de la Llei, el Govern també haurà de modificar el reglament que fixa les condicions d’aplicació de la llei que es va aprovar fa menys d'un any.

No hay comentarios:

C/ Jaén 34 Baixos, Esquerra, 08226 Terrassa (Barcelona) , Tef. 0034 650 452 471 Email. ucidcat@yahoo.es