viernes, 16 de diciembre de 2016

La Unió de Cen­tres Islàmics de Catalunya (UCID­CAT) cel­e­bra el seu XII Con­grés al Prat de Llobregat

UCIDCAT.INFO NousCatalans.cat 
Amb el lema "Les insti­tu­cions Reli­gioses a Occi­dent i la qüestió de la Segure­tat i la Con­vivèn­cia", la Unió de Cen­tres Islàmics de Catalunya (UCID­CAT) pre­si­dida pel senyor Mohamed El Ghaidouni El Mora­bet cel­e­bra el seu desè Con­grés, a la ciu­tat del Prat de Llo­bre­gat. Un Con­grés organ­itzat amb el suport de la Unió de Comu­ni­tats Islàmiques d’Espanya (UCIDE), la Direc­ció Gen­eral d´Afers Reli­giosos del Gov­ern de Catalunya i la col·laboració de la fun­dació Plu­ral­isme i con­vivèn­cia i del Cen­tre Mar­ro­quí del
Desen­volu­pa­ment de Competències. Durant tres dies l’alberg Cen­tre Esplai del Prat de Llo­bre­gat ha estat la seu d’aquesta impor­tant trobada cul­tural/​religiosa musul­mana que ha reunit a més d’un cen­te­nar de con­gres­sistes vinguts de moltes comar­ques de Catalunya (tant de les comar­ques de ponent –Lleida– com de les comar­ques gironines o tar­rag­o­nines, com de la Catalunya cen­tral i de la gran conur­bació de Barcelona). El con­grés serà una opor­tu­ni­tat per deba­tre temes d’actualitat i d’interès rela­cionats amb els musul­mans i el paper de les insti­tu­cions reli­gioses a Occi­dent i la qüestió de la segure­tat i la convivència.
La pro­gra­mació de l’esmentat Con­grés ha estat molt diver­si­fi­cada: hi ha hagut tallers i ponèn­cies ani­mades per il·lustres pro­fes­sion­als i acadèmics de l’àmbit insti­tu­cional i religiós sobre molts temes com la llib­er­tat reli­giosa i la qüestió de la segure­tat i la con­vivèn­cia i el respecte a la diver­si­tat cul­tural. També s’ha par­lat sobre el rol de les insti­tu­cions educa­tives en la pro­tec­ció dels joves dels cor­rents radicals. El Con­grés ha estat una ocasió per­fecta per com­par­tir reflex­ions i coneix­e­ments sobre la religió i els val­ors de la con­vivèn­cia i els mecan­ismes de segure­tat i també el paper dels mit­jans de comu­ni­cació en la con­sol­i­dació de la segure­tat i la con­vivèn­cia religiosa. L’acte d’inauguració ha comp­tat amb la presèn­cia del direc­tor d’afers reli­giosos de la Gen­er­al­i­tat de Catalunya, el senyor Enric Ven­drell, del pres­i­dent de UCIDE el senyor Riah Tatary, del pres­i­dent de UCIDE­CAT el senyor Mohamed Ghaidouni i del con­fer­en­ciant Ivan Jimenez Aybar. També la cel­e­bració ha comp­tat amb la presèn­cia del senyor Èric Bertran, respon­s­able d’immigració del Par­tit Demòcrata, el senyor Enric Miro, rep­re­sen­tant del Par­tit Demòcrata a la taula de nova ciu­tada­nia al Prat de Llo­bre­gat i una servi­dora, Lat­ifa el Has­sani, mem­bre del grup de tre­ball d’immigració del par­tit pilotat pel jove Èric Bertran.

No hay comentarios:

C/ Jaén 34 Baixos, Esquerra, 08226 Terrassa (Barcelona) , Tef. 0034 650 452 471 Email. ucidcat@yahoo.es