miércoles, 16 de diciembre de 2015

11è Congrés de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya (UCIDCAT) al Prat de Llobregat

nouscatalans.cat 
 El Prat de Llo­bre­gat /​Santa Coloma de Gramenet /​Lat­ifa El Has­sani, direc­tora de comu­ni­cació de la Fun­dació Nous Cata­lans /​Fotos de Lat­ifa El Hassani Amb el lema "Les insti­tu­cions Reli­gioses a Occi­dent i la questió de la Iden­ti­tat", la Unió de Comu­ni­tats Islàmiques de Catalunya (UCID­CAT) pre­si­dida pel senyor Mohamed El Ghaidouni El Mora­bet, ha organ­itzat el seu onzè Con­grés, a la ciu­tat del Prat de Llo­bre­gat. Un Con­grès organ­itzat amb el suport de la Unió de Comu­ni­tats Islàmiques d’Espanya (UCIDE) i la Direc­ció Gen­eral d’Affers Reli­giosos del Gov­ern de Catalunya. L’acte d’inauguració ha comp­tat amb la presèn­cia del direc­tor gen­eral d’Afers Reli­giosos de la Gen­er­al­i­tat, el senyor Enric Ven­drell, el pres­i­dent de la UCIDE i nou pres­i­dent de la Comis­sió Islàmica d’Espanya, el senyor Riah Tatary, el pres­i­dent de UCID­CAT el senyor Mohamed El Ghaidouni
i el direc­tor gen­eral de la Fun­dació Nous Cata­lans i sec­re­tari d’Immigració de CDC, el senyor Àngel Colom, a qui acom­pa­nyàvem el pres­i­dent de l’entitat de cat­alo­mar­ro­quins Enda­vant, Rachid Bouassab i una servi­dora, Lat­ifa El Has­sani, en tant que direc­tora de comu­ni­cació de Nous Cata­lans; també hi era el sec­re­tari d’immigració del PSC, Josep M. Sala Durant 3 dies (11, 12 i 13 de desem­bre) l’alberg Cen­tre Esplai del Prat de Llo­bre­gat serà la seu d’aquesta impor­tant trobada cul­tural musul­mana que reunirà segur a més d’un cen­te­nar de con­gres­sistes vinguts de moltes comar­ques de Catalunya (tant de les comar­ques de ponent –Lleida– com de les comar­ques gironines o tar­rag­o­nines, com de la Catalunya cen­tral i de la gran conur­bació de Barcelona). El con­grés serà una opor­tu­ni­tat per deba­tre temes d’actualitat i d’interès rela­cionats con els musul­mans i el paper de la religió en els esferes de la vida pública quo­tid­i­ana, per reflex­ionar i inter­can­viar idees entorn a la relació exis­tent entre la iden­ti­tat i el paper de les insti­tu­cions reli­gioses a Catalunya. La pro­gra­mació de l’esmentat Con­grés és molt diver­si­fi­cada: hi haurà tallers i ponèn­cies ani­mades per il·lustres pro­fes­sion­als i acadèmics de l’àmbit insti­tu­cional i religiós, molts d’ells arri­b­ats del Marroc. El Con­grés serà una ocasió per com­par­tir reflex­ions i coneix­e­ments sobre la iden­ti­tat musul­mana en el con­text inter­na­cional actual i els difer­ents reptes per l’islam a Catalunya i al món.

No hay comentarios:

C/ Jaén 34 Baixos, Esquerra, 08226 Terrassa (Barcelona) , Tef. 0034 650 452 471 Email. ucidcat@yahoo.es