martes, 16 de diciembre de 2014

La Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya (UCIDCAT) celebra el seu Xè Congrés amb l'objectiu de la participació ciutadana

nouscatalans.cat ​
El Hassani El Prat de Llo­bre­gat /​Santa Coloma de Gramenet /​Lat­ifa El Has­sani, direc­tora de comu­ni­cació de la Fun­dació Nous Cata­lans /​Fotos de Fodé Diak­ité i de nous​cata​lans​.cat El Cen­tre Esplai Alberg del Prat de Llo­bre­gat ha acol­lit aquest cap de set­mana (12 – 13-​14) de desem­bre, com cada any en aque­stes dates, l’edició numero deu del Con­grés Islàmic de Catalunya, organ­itzat per UCID­CAT, la Unió de Comu­ni­tats Islàmiques de Catalunya, pre­si­dida pel senyor Mohamed El Ghaidouni El Morabet. 
Aquest desè Con­grés s’ha cel­e­brat sota el lema “Religió i Par­tic­i­pació Ciu­tadana". L’acte d’inauguració d’aquesta impor­tant trobada ha comp­tat amb la presèn­cia de moltes autori­tats insti­tu­cionals, reli­gioses i asso­cia­tives. En rep­re­sentació de la Fun­dació Nous Cata­lans han assis­tit a l’acte, el senyor Àngel Colom, direc­tor gen­eral de l’esmentada Fun­dació i sec­re­tari d’Immigració de CDC, Fode Diakite, direc­tor de l’espai Afro­català i una servi­dora, Lat­ifa El Has­sani, direc­tora de comu­ni­cació. També hi havia una rep­re­sentació del PSC, que encapçalava el sec­re­tari d’Immigració d’aquest par­tit, Josep M Sala.
En les seves respec­tives inter­ven­cions d’obertura del Con­grés, van fer un par­la­ment el direc­tor gen­eral d’Afers Reli­giosos de la Gen­er­al­i­tat de Catalunya, el Sr.Enric Ven­drell, el Sr. Guillem Cor­rea, pres­i­dent del Grup de Tre­ball Estable de Reli­gions (GTER), així com el senyor Mohamed El Ghaidouni, pres­i­dent d’UCIDCAT: Tots ells han insis­tit sobre la importàn­cia de la plena impli­cació dels musul­mans en la vida pública i la neces­si­tat de vis­i­bil­itzar i nor­mal­itzar la pràc­tica reli­giosa en l’esfera pri­vada i pública. "Religió i par­tic­i­pació ciu­tadana és un tema molt com­plex i sen­si­ble alhora, assumir el debat sobre aquest tema per part d’UCIDCAT és un risc i una respon­s­abil­i­tat" expli­cava el pres­i­dent d’UCIDCAT, men­tre el direc­tor gen­eral d’Afers Reli­giosos felic­i­tava en el seu dis­curs de inau­gu­ració la UCID­CAT per su feina feta a Catalunya "és la prin­ci­pal fed­eració amb una presèn­cia arreu del ter­ri­tori català i té una tra­jec­tòria de tre­ball que cal posar en valor" deia el senyor Ven­drell. Guillem Cor­rea ha desta­cat la importàn­cia de la plu­ral­i­tat reli­giosa i la neces­si­tat de tre­bal­lar la dimen­sió reli­giosa des d’una per­spec­tiva plural, con­vivial, tol­er­ant i participativa. La ponèn­cia inau­gural "La con­vivèn­cia humana des d’una per­spec­tiva reli­giosa" ha anat a càr­rec de l’acadèmic i pen­sador Dr. Jas­sim Sul­tan, un intel·lectual de Qatar acom­pa­nyat a la taula pel Dr. Abdeslam Ben El Fassi, inves­ti­gador d’origen mar­ro­quí, expert en temes de immi­gració i Edu­cació Intercultural. El Dr Jas­sim Sul­tan, pro­mo­tor del pro­jecte "annahda" (des­per­tar) ha pre­sen­tat una bril­lant con­fer­èn­cia on ha expli­cat l’islam des de la seva gènesi fins avui amb tot el seu recor­regut ide­ològic com una religió por­ta­dora de la pau i la bona con­vivèn­cia “La religió musul­mana ha nascut pura però s’ha anat embru­tant per culpa de l’home; la religió musul­mana és com un riu que comença net i acaba brut. La religió no és el prob­lema és la con­scièn­cia de l’home sobre aque­sta religió; les reli­gions han vingut per por­tar la felic­i­tat a la gent, és un ter­reny de con­còr­dia i no dis­còr­dia" ressalto del que deia el Dr. Jas­sim Sul­tan. L’acadèmic qatarià també ha par­lat sobre la "mil­i­tar­ització” avui en dia de la religió musul­mana des de dins i ha lamen­tat el fet que la majo­ria dels prin­cipis reli­giosos s’han que­dat en un estat embri­onari sense poder desenvolupar-​se. Abans d’acabar la seva inter­es­sant ponèn­cia, el Dr Sul­tan ha enu­merat els sis prin­ci­pals prin­cipis i pilars de la con­vivèn­cia humana des d’una per­spec­tiva reli­giosa musul­mana : el coneix­e­ment mutu, justí­cia, equi­tat, llib­er­tat de creences, la pau i el contracte. Després de la inter­ven­ció inau­gural, hi va haver debat amb els nom­brosos assis­tents al con­grés, con­vi­dats que han vingut de tota la geografia cata­lana, espany­ola i euro­pea per par­tic­i­par en les difer­ents àrees temà­tiques del Con­grés islàmic. Un con­grés que ha con­tin­uat amb dos inten­sos dies de tre­ball, anàlisi, tallers de reflexió ani­mats per pres­ti­giosos acadèmics com el Dr. Mohamed El Khomsi, Dr. Rachid Boutaour Kandil, Dr. Driss Bouzidi, Dr. Sekkou Kar­tit, a els pro­fes­sors Mohamed Khar­bouch, mohamed Eset­tati, Moham­mad Bensli­mane, Abde­laziz Idrissi, Rachid Boutaour, Khalid Amar Tohami, Taw­fik Cheddadi … El desè Con­grés Islàmic de Catalunya ha clausurat les seves intenses jor­nades de tre­ball amb un sat­is­fac­tori sen­ti­ment del tre­ball com­plert i amb la promesa de repren­dre el com­pro­mís el proper any 2015, amb una nova edi­ció del con­grés islàmic de UCIDCAT.

No hay comentarios:

C/ Jaén 34 Baixos, Esquerra, 08226 Terrassa (Barcelona) , Tef. 0034 650 452 471 Email. ucidcat@yahoo.es