miércoles, 3 de septiembre de 2014

Debat radiofònic sobre els joves catalans jihadistes que han anat a Iraq i Síria

nouscatalans.cat      02 Setem­bre 2014 
Por­taveus de la comu­ni­tat musul­mana a Catalunya han con­dem­nat ener­gi­ca­ment els fets aquest matí al pro­grama radiofònic “els nous cata­lans a RKB" on s’ha cel­e­brat una tertúlia especí­fica sobre els gihadistes que pre­te­nent con­struir un Estat Islàmic entre Iraq i Síria i la par­tic­i­pació d’alguns joves europeus (una trentena dels quals cata­lans) en la guerra. 
L’alarma ha saltat aque­sts últims dies quan s’ha pub­li­cat un video d’un ciu­tadà britànic exe­cu­tant a un peri­odista, en James Foley. Avui mateix els mit­jans de comu­ni­cació anun­ci­aven que Ale­manya donarà armes als kurds de la zona per poder com­batre els gihadistes, i també que al Regne Unit, David Cameron, ha donat per­mís als poli­cies perquè puguin reti­rar el pas­s­aport als gihadistes d’origen britànic perquè no puguin tornar al país. La tertúlia ha comp­tat amb els peri­odistes Jordi Llaonart i Lat­ifa el Has­sani, el pres­i­dent de la Unió de Comu­ni­tats Islàmiques de Catalunya, Mohamed el Ghaidouni, i del Sec­re­tari Gen­eral de la comu­ni­tat musul­mana al Huda de Sabadell, Taw­fik Zerrouk.
La tertúlia ha estat pre­ce­dida per una entre­vista al mateix Jordi Llaonart com a expert ara­bista (bloc) on ha expli­cat els prece­dents de l’Iraq i Síria per inten­tar enten­dre com hem arri­bat a la actual situació. Amb molta pre­cisió i detall ha expli­cat que aquest movi­ment neix en el moment de la guerra de l’Iraq en zones de con­flictes fron­teres amb Síria. I que en el moment en que han començat les revoltes a Síria, Al-​Assad ha despro­te­git la fron­tera amb Iraq per con­cen­trar els agents de segure­tat a les cap­i­tals on hi ha més grups d’oposició organ­itzats, i que per aquest motiu els gihadistes han entrar i s’han fet amb el con­trol d’una zona de la fron­tera de Síria. Aque­sta entre­vista que ha servit per explicar els prece­dents, ha estat molt útil per donar entrada a la tertúlia on han sor­tit reflex­ions unàn­imes molt inter­es­sants. En primer lloc cal con­dem­nar els fets i, en segon, s’ha de tre­bal­lar con­jun­ta­ment amb la comu­ni­tat musul­mana per mil­lo­rar la pre­ven­ció d’aquestes casos, des d’un punt de vista religiós però també a les escoles i a l’entorn més proper dels joves en la societat.

No hay comentarios:

C/ Jaén 34 Baixos, Esquerra, 08226 Terrassa (Barcelona) , Tef. 0034 650 452 471 Email. ucidcat@yahoo.es